carregant

Avís Legal

I.- PROPIETAT DEL LLOC WEB:

Aquest avís legal reuneix les condicions generals que regulen l’accés i l’ús del web www.protecvall.com, d’ara endavant «el Web», del qual és titular i propietària *Protecvall SA, societat constituïda a l’empara de la Llei 13/2007, de 20 de setembre, de creació de la societat pública *Protecvall SA, inscrita en el Registre de Societats, amb domicili a l’efecte del present, en *Carrer de la Vena, 3 *Baixos, AD200 Encamp, Andorra, d’ara endavant «*Protecvall SA».

L’adreça de correu electrònic de contacte és info@protecvall.com. 

L’accés al Web és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia.

II.- FINALITATS DEL LLOC WEB:

A través del Web es facilita informació dels Serveis prestats per l’empresa, relacionats amb al prevenció de riscos i la seguretat. El Web permet als usuaris informar-se i gestionar els serveis que ofereix *Protecvall SA.

III.- ACCEPTACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

L’ús del Web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, en la política de privacitat i en la política de cookies, que també estan a disposició en el lloc web (d’ara endavant, conjuntament, «els Termes i Condicions»), en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avís.

*Protecvall SA es reserva el dret a modificar, sense previ avís i en qualsevol moment, i amb efectes immediats, les condicions d’ús del lloc web i a efectuar totes les actualitzacions que consideri oportunes, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets del Web. Es recomana a l’usuari llegir aquest avís legal cada vegada que accedeixi al Web.

IV.- RESPONSABILITATS

DE L’USUARI:

L’usuari s’obliga a fer un ús diligent del lloc web, de conformitat amb la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, sense contravenir la moral i l’ordre públic.

L’ús d’aquest Web i la informació que en ell es facilita és responsabilitat de l’usuari.

L’usuari és responsable del compliment de les regles aplicables a l’ús que es realitzi dels productes i de les aplicacions i respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui.

Es prohibeix, de manera enunciativa i no exhaustiva, el següent:

La utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers;

La publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals, correus electrònics o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva autorització;

Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers;

La recollida o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la legislació en matèria de protecció de dades personals;

La utilització del servidor de correu, el domini i les adreces electròniques amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, *Scam 419, *pharming, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu.

Usar, per a utilitzar el servei, programari robot o qualsevol altre procés o eina automatitzada equivalent.

Accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors del Web.

Desviar o intentar desviar alguna funcionalitat del servei del seu ús normal, com es defineix en els termes i les condicions.

Establir una relació de *framing entre el Web i altres pàgines web.

Difondre qualsevol dada, informació o contingut que tingui per efecte disminuir, interrompre o impedir l’ús normal del servei, o interrompre o disminuir el flux normal de comunicacions, produint un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris.

DE *PROTECVALL SA:

*Protecvall SA no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que derivin de l’ús de la informació, del contingut del Web i dels programes que incorpora, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del Web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, encara que s’hagin adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

La informació continguda en el Web és la vigent en la data de l’última actualització i *Protecvall SA no garanteix l’absència d’errors en l’accés al Web ni en el contingut, però adoptarà les mesures pertinents per a evitar-los, corregir-los o actualitzar-los quan es detectin.

*Protecvall SA es reserva el dret a modificar i actualitzar la informació del Web, la seva presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment.

*Protecvall SA es reserva el dret a modificar o ometre totalment o parcialment els continguts del Web i restringir l’accés.

En cas que hagin de realitzar-se operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, *Protecvall SA es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accés al Web, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.

Sempre que no contradigui el que estableix la legislació aplicable, en el cas que, eventualment, *Protecvall SA pogués ser considerada responsable de danys i perjudicis no establerts en aquest avís legal, la seva responsabilitat es limitaria, en qualsevol cas, als danys i perjudicis certs, reals i acreditats.

V.- ENLLAÇOS

*Protecvall SA prohibeix la creació d’enllaços a aquest lloc des d’altres llocs web amb continguts que vagin en contra de la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

Els esments i/o enllaços que en el Web es puguin realitzar a altres llocs web de tercers tindran un mer caràcter informatiu. *Protecvall SA no desenvolupa ni administra aquestes pàgines web, ni és titular de les adreces d’Internet esmentades, tret que s’indiqui de manera expressa. Per tant, *Protecvall SA no es responsabilitza ni té cap control respecte al contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts en el Web, ni pot ser considerada responsable dels danys i perjudicis i/o altres conseqüències que puguin derivar-se de l’incompliment dels termes i condicions i/o de qualsevol altre, per part dels usuaris i/o del Web de tercers.

VI.- DRET D’EXCLUSIÓ

*Protecvall SA es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés al Web als usuaris que incompleixin els termes i les condicions.

Aquesta facultat de *Protecvall SA és sense perjudici de les accions legals eventuals que pugui iniciar contra els usuaris.

VII.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS

Tots els elements que apareixen en el Web, sense limitació i a títol enunciatiu i no limitatiu, les fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom del domini, marques, informació i contingut recopilats de tot el Web, així com l’estructura, el disseny gràfic i el codi font, són propietat de *Protecvall SA o de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, atorgant llicències o autoritzacions pertinents, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i que per consegüent estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual.

No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació públiques del Web sense el consentiment previ i per escrit de *Protecvall SA.

L’accés per part de l’usuari als continguts i serveis del Web no implica cap dret quant a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació públiques, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia autorització expressa atorgada específicament per a aquest efecte per part de *Protecvall SA o del tercer titular dels drets, si escau.

Els usuaris del Web només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, únicament tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa vigent. Queda absolutament prohibit l’ús del Web o qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

Si un usuari considera que algun dels continguts del Web vulnera els seus drets de propietat intel·lectual o de tercers, ha de notificar-ho a *Protecvall SA, a l’adreça de correu electrònic esmentada anteriorment, perquè *Protecvall SA pugui valorar-ho i prendre les disposicions oportunes, en cas necessari.

VIII.- COMPROMISOS

*Protecvall SA es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que pugui haver-hi en el contingut de les diferents seccions del Web a causa del manteniment o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions del Web. A conseqüència del que s’esmenta en aquest apartat, *Protecvall SA es compromet a corregir aquesta situació quan tingui constància dels errors indicats.

IX.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ VIGENTS

Els Termes i Condicions queden subjectes a la legislació andorrana.

Els usuaris del lloc web se sotmeten a la competència dels tribunals andorrans amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a dret, els pugui correspondre; sense perjudici que, a causa de la condició de consumidor d’un usuari, per imperatiu legal pugui ser aplicable una altra legislació o jurisdicció.

Última actualització: 03 de març de 2024.